Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Topení , větrání , klimatizace

 

Systémy topení, větrání nebo klimatizace jsou dnes samozřejmou součástí všech moderních vozidel pro přepravu osob. Jejich účinnost a funkčnost ovlivňují tzv. pohodu prostředí. Systémy topení, větrání nebo chlazení se instalují i do nákladních vozidel, pokud to nakládka, přeprava nebo vykládka přepravovaného zboží vyžaduje.

Návrhy těchto systémů vychází z výpočtu potřebného tepelného / chladivého výkonu. Poté následuje konstrukční fáze, kdy je důležité navrhnout takové řešení rozvodu tepla / chladu, aby teplota ve vytápěných / chlazených prostorech odpovídala příslušným předpisům a byla, pokud možno, spojitě rozložená.

U vozidel osobní přepravy se používají různé vytápěcí systémy nebo jejich kombinace. Nejčastěji používanými jsou systémy elektrické teplovzdušné, teplovodní, v poslední době se začínají používat i některé další systémy, například infračervené. Snahou je, aby výsledné řešení bylo energeticky co nejméně náročné a aby byly maximálně využity všechny potenciální zdroje tepla (např. teplo produkované trakčním zařízením apod.).

V oblasti nákladní dopravy se systémy topení, větrání a chlazení také aplikují. Příkladem použití jsou kotlové vozy, kde se ohřívá přepravovaná látka před vypouštěním. Dalším příkladem jsou chladicí vozy, které se používají pro přepravu zboží, které rychle podléhá zkáze.

Účinnost každého systému topení, chlazení nebo klimatizace je závislá na kvalitě použité tepelné izolace a v neposlední řadě i na jejím konstrukčním řešení. Úkolem izolace je minimalizovat přestup tepla mezi vytápěným / chlazeným prostorem a okolím. Zvolená tepelná izolace musí splňovat přísné podmínky, například musí být nehořlavá, nesetřásavá, nenasákavá, chemicky neagresivní, zdravotně nezávadná apod.

VÚKV a.s. se zabývá výzkumnými a vývojovými pracemi na systémech vytápění, chlazení, větrání i klimatizace. Součástí těchto prací jsou mj. i výpočty tepelné bilance a konstrukční řešení izolací. Při výzkumu a vývoji je brán zřetel na velké množství parametrů, například na charakter provozu daného vozidla a na provozní klimatické podmínky, které hrají při návrhu uvedených systémů významnou roli.

Většina odběratelů požaduje i experimentální ověření, zda navržený systém splňuje zadané parametry. Jedná se
o teplo- a vzduchotechnické zkoušky, kterými se zabývá Zkušebna VÚKV a.s.