Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Výzkumné projekty

 

VÚKV a.s. se podílela a podílí na mnoha výzkumných projektech, založených jak v České republice, tak i v dalších evropských zemích. Jedná se například o následující projekty:

Pohon nízkopodlažních kolejových vozidel
Zkrácený název: -
Časové období: 1999 - 2001
Popis: Projekt se zabýval vývojem pohonu nízkopodlažních tramvají. Součástí projektu byla analýza stavu techniky a potřeb moderních vozidel. Byla navržena koncepce individuálního přímého pohonu kola speciálně vyvinutým elektromotorem. Projekt byl zakončen výrobou zkušebního vzorku a jeho zkouškami.
Cíl: Vývoj pohonu vozidla zcela nové koncepce.
 
Pohon přizpůsobený potřebám nízkopodlažního vozidla, s minimálními nároky na údržbu a s minimalizací hluku.
 
Hydrostatic Extrusion Process for Efficient Production of Magnesium Structural Components
Zkrácený název: MAGNEXTRUSCO
Časové období: 2001 – 2004
Popis: Projekt se zabýval úkolem zlepšit technologii výroby komponentů ze slitin magnesia vývojem přímého hydrostatického protlačovacího procesu.
Cíl: Vyvinout magnesiovou tvárnou slitinu s vyššími materiálovými vlastnostmi.
 
Vyvinout technologii protlačování s vyšší produktivitou výroby (případně další postupy výroby).
 
Vybrat možné komponenty pro aplikaci tohoto postupu výroby z různých oblastí průmyslu.
 
PROGRES 2002 - Nová generace pohonu dveří s lineárními elektrickými motory zejména pro kolejová vozidla
Zkrácený název: -
Časové období: 2002 - 2004
Popis: Projekt se zabýval aplikací lineárních elektrických motorů jako přímý pohon dveřních systémů kolejových vozidel.
Cíl: Vznik nového principu pohonu dveří kolejových vozidel osobní dopravy s lineárním bezpřevodovým elektrickým motorem, vyznačující se vysokou mírou bezpečnosti a spolehlivosti provozu, malými nároky na údržbu a energetickou úsporností.
 
TRAINSAFE - Pooling Knowledge to Promote Rail Safe
Zkrácený název: TRAINSAFE
Časové období: 2002 - 2004
Popis: Projekt se zabýval otázkami bezpečnosti při provozu železničních vozidel.
Cíl: Zvýšit úroveň norem a předpisů zabývajících se bezpečností v železniční provozu.
 
Zvýšit obecně bezpečnost při provozu na železnici.
 
Využít široké spolupráce výrobců, provozovatelů, dodavatelů a vědeckých institucí z oblasti železniční techniky.
 
Doporučit směry inovací a budoucího vývoje.
 
Oslovit a případně integrovat nové členské státy EU do práce v této problematice.
 
Výzkumné centrum kolejových vozidel
Zkrácený název: VCKV
Časové období: 2005 - 2009
Popis: Program výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) Výzkumná centra.
Cíl: Soustředit výzkumné kapacity na výzkumnou činnost do center, která zajistí účinný přenos poznatků mezi jednotlivými stadii výzkumu k subjektům, které je využívají.
Výzkumné směry: Výzkum vlastností materiálů a jejich aplikací při stavbě kolejových vozidel a výrobě jejich komponent.
 
Výzkum dynamické pevnosti, provozní životnosti a pasivní bezpečnosti konstrukcí kolejových vozidel a jejich komponent.
 
Výzkum pro zajištění bezpečného provozu kolejových vozidel.
 
Výzkum proudění a aerodynamiky kolejových vozidel.
 
Výzkum hluku a vibrací kolejových vozidel.
 
Výzkum adheze a dynamiky pohonu kolejových vozidel.
 
Výzkum obrysů kolejových vozidel.
 
Nové trendy v konstrukci komponent i celých kolejových.
 
Train Interior Passive Safety for Europe
Zkrácený název: SAFEINTERIORS
Časové období: 2006 –
Popis: Projekt se zabývá otázkami spojenými s pasivní bezpečností interiéru železničních vozidel a navazuje na dřívější podobně zaměřené projekty SAFETRAIN, SAFETRAM a TRAINSAFE.
Cíl: Umožnit spolupráci výrobců, provozovatelů, dodavatelů a vědeckých institucí z oblasti železniční techniky v rámci EU.
 
Zpracovat přehled současného stavu praxe a legislativy týkající se pasivní bezpečnosti interiéru železničních vozidel, analyzovat nehody při provozu a způsobená zranění osob v interiéru vozidel.
 
Identifikovat rizika poranění jednotlivých částí lidského těla v interiéru vozidel při zmíněných nehodách.
 
Na základě výše uvedených studií navrhnout komplexní doporučení pro změny v interiéru železničních vozidel s cílem snížit riziko zranění.
 
Zobecnit získané závěry a doporučit případné změny v, současné době platné, legislativě.
 
Hlukové emise a vibrace v systému železnice
Zkrácený název: NOVIBRAIL
Časové období: 2011-2013
Popis: Projekt se zabývá analýzou zdrojů hluku v systému železnice a zhodnotí dosavadní protihluková a protivibrační opatření. Bude také sledovat vliv udržovacího stavu vybraných vozidel a úseků koleje na emise hluku. Příjemce dotace je Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (www.cdvuz.cz), dalším účastníkem projektu je i Univerzita Pardubice (www.upce.cz). Dotace na projekt je poskytnuta z programu ALFA Technologické agentury České republiky.
Cíl: Analyzovat souvislost vibrací šířících se zemí a emisí hluku. Posoudit podíl vlivu drsnosti jízdní plochy koleje na vyzařované emise hluku vozidel. Vyhodnotit efektivitu současných protihlukových a protivibračních opatření. Analyzovat hlukové emise na určených místech tratí SŽDC. Posoudit možnost využití modelování hlukových vlastností kolejových vozidel.