Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Výzkumné projekty

 

VÚKV a.s. se podílela a podílí na mnoha výzkumných projektech, založených jak v České republice, tak i v dalších evropských zemích. Jedná se například o následující projekty:

Metodika tvorby simulačních modelů pro hodnocení aerodynamických účinků vozidel (projekt ukončen)
Zkrácený název: CKDV
Časové období: 2018-2019
Popis: Metodika tvorby simulačních modelů pro hodnocení aerodynamických účinků vozidel definuje postupy numerické simulace při výpočtu tlakových špiček vyvolaných průjezdem vlaku, které zpřesňují požadavky na modely uvedené v normě EN 14067-4.
Cíl: Metodika oproti normě poskytuje širší popis a vysvětlující komentáře k požadavkům na tvorbu geometrie, výpočetní sítě nebo definici výpočetního modelu. Metodika dále oproti normativním požadavkům naznačuje limity a vlivy jednotlivých parametrů tak, aby bylo možné zmenšit náročnost výpočtů při předběžných výpočtech, využívaných zejména ve fázi vývoje vozidel.
 
Obrysy kol tramvajových vozidel (projekt ukončen)
Zkrácený název: CKDV
Časové období: 2018-2019
Popis: Výzkum jízdních obrysů kol tramvajových vozidel.
Cíl: Souhrnná výzkumná zpráva popisující výsledky aktivity v oblasti výzkumu jízdních obrysů kol tramvajových vozidel.
 
Simulační výpočty pro hodnocení bezpečnosti nákladního vozu proti vykolejení (projekt ukončen)
Zkrácený název: TWIST
Časové období: 2018
Popis: Komplexní zhodnocení současných metod stanovení bezpečnosti proti vykolejení. Návrh a realizace nového mobilního zkušebního zařízení pro provádění zkoušek bezpečnosti proti vykolejení a náklonu. Návrh nové přesnější metody pro prokázání bezpečnosti proti vykolejení. Nová metoda byla ověřena na novém zkušebním zařízení.
Cíl: Simulační výpočty průjezdu několik konkrétních nákladních vozů vybavených podvozky typu Y25 nepřevýšeným obloukem o poloměru 150 m rychlostí 5 km/h, k čemuž je využit programový systém SJKV, vyvíjený na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Výsledky provedených simulačních výpočtů jsou porovnávány s výsledky měření realizovaných s příslušnými vozy s cílem validovat výpočtový model, resp. prokázat jeho vypovídací schopnost za účelem náhrady měření vodicích sil, které využívá metoda č. 2 dle EN 14363 pro posuzování kvazistatické bezpečnosti proti vykolejení, právě simulačními výpočty vodicích vlastností vozidla.
 
Výzkum a vývoj bezpečného čela tramvaje (projekt ukončen)
Zkrácený název: SafeNOSE
Časové období: 2018-2020
Popis: Vývoj čela tramvaje se zvýšenou bezpečností vůči okolním chodcům a snížení následků nehod s nimi. Výsledkem je nadčasové tramvajové čelo moderní vzhledem, konstrukcí, technologiemi výroby, funkčností i vybavením. V tomto projektu se podařilo vyvinout vnější obložení tramvaje, které je svými výrobními náklady srovnatelné s běžně dosud používaným řešením ve Škoda Transportation. Vyvinuté řešení dává ŠTRN možnost řešit bezpečnost pro srážku s chodcem pomocí tvarování čela. Řešení pomocí absorpce energie materiálem obložení a jeho uchycením vyžaduje další vývoj v oblasti plastových materiálů.
Cíl: Hlavním cílem projektu je dosáhnout zvýšené bezpečnosti chodců prostřednictvím zmírnění následků v případě jejich kolize s čelem tramvaje. Dalším cílem projektu je ovlivnění vývoje evropské legislativy v této oblasti aktivním přenosem poznatků z řešení projektu do činnosti pracovní skupiny CEN/TC 256/SC 2/WG2. Současně budou posouzeny možné přínosy nasazení systémů aktivní bezpečnosti. Zhodnoceny budou pozitivní i negativní dopady uplatnění takových systémů nejen z hlediska chodce, ale též z hlediska bezpečnosti cestujících v interiéru tramvaje i řidiče.
 
Návrh a optimalizace svařovaných konstrukcí částí hrubých staveb skříní a podvozků kolejových vozidel (projekt ukončen)
Zkrácený název:  Optimalizace svařování
Časové období:  2018-2021
Popis: Návrh, optimalizace konstrukce i postupu výroby, výroba dílů čelní partie spodku vloženého vozu. Základem výzkumu je mezivozový čelník, který prošel kompletním procesem od prvotního konstrukčního návrhu, přes simulační výpočty deformací po svaření, jejich vyhodnocení, až po výrobu optimalizovaným způsobem. Na konci proběhla validace v podobě měření deformací na skutečném svařenci a jejich porovnání s deformacemi, které předpovídal simulační výpočet. Vyhodnocení ukázalo plný soulad ve směru deformací a dílčí soulad v  absolutních hodnotách deformací. Podrobnějším rozborem byly identifikovány možné příčiny tohoto dílčího souladu a byl dán podnět jak k zlepšení vstupů do simulačních výpočtů, tak i k dalšímu výzkumu v budoucnosti.
Cíl: Optimalizovat výrobní postupy, náklady a přispět tak ke všeobecnému zvýšení konkurenceschopnosti participujících subjektů. Nalezení optimálních pravidel pro navrhování svařenců kolejových vozidel s ohledem na technologii svařování, zvolený materiál a provozní a výjimečná zatížení. Inovace svařenců – součástí konstrukce hrubých staveb skříní, součástí konstrukce rámů podvozků a přilehlých konstrukcí. Rozšíření aplikovaného portfolia materiálů – hliníkové slitiny, austenitické oceli, duplex, ocelí termomechanicky zpracovaných a obecně materiály s vyšší korozní odolností. Optimalizace technologie svařování vytipovaných konstrukcí s cílem maximálního snížení degradace materiálu deformací a hodnot zbytkového napětí. Prototyp svařované konstrukce. Ověření technologie svařování.
 
Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky
Zkrácený název: JOBNAC
Časové období: 2018-2022
Popis: Výzkum a vývoj budoucích prostředků udržitelné mobility silničními a kolejovými vozidly a jejich zapojení do dopravních systémů s ohledem na strategický rozvoj technické úrovně oborů, důležitých pro hospodářství České republiky i pro bezprostřední cíle průmyslu i zákazníků.
Cíl: Zvýšení konkurenceschopnosti v exportním odvětví. Založení konsorcia pro dlouhodobou spolupráci, které využije jak synergie mezi příbuznými obory s podobnými zásadními problémy rozvoje, tak synergie ze spolupráce mezi akademickými, výzkumnými a průmyslovými pracovišti, umožňující zaměřit aktivity na rozhodující problémy aplikovatelné na trhu budoucích dopravních prostředků a zajišťování mobility.
  
  Analýza nehodových dějů chodec-tramvaj - validace simulačních modelů
Zkrácený název: DUMMY
Časové období: 2018-2022
Popis: Zvýšení bezpečnosti tramvají vzhledem k chodcům. Projekt řeší úlohy pasivní i aktivní bezpečnosti. Vytvoření metodiky nárazových zkoušek tramvaj-chodec s testovací figurínou. Využitím většího množství crash testů bude vytvořen a validován simulační model střetu tramvaj-chodec.
Cíl: Efektivní návrh bezpečnějších konstrukcí vozidel. Využití zařízení a metodiky pro experimentální ověření přínosu, funkčnosti a potřebnosti systému automatického brzdění před překážkou.
 
Měření silových účinků ve zkušebním oblouku 150 m
Zkrácený název: Oblouk 150
Časové období: 2022-2024
Popis: Systém pro měření silových účinků mezi kolem a kolejnicí od jedoucího vozidla s on-line výstupem měřených hodnot. Jedná se o stacionární systém instalovaný v koleji, jehož využití je zejména v nepřevýšeném oblouku
o poloměru 150 m, ve kterém jsou hodnoty těchto sil požadovány normou EN 14363 pro vyhodnocení bezpečnosti vozidla proti vykolejení. V principu je však možné umístit měřicí systém do jakékoliv koleje s cílem zjištění silových účinků, kterými projíždějící vozidlo na tuto kolej působí.
Cíl: Vyvinutý měřicí systém bude využíván při zkouškách kolejových vozidel, a to jak homologačních nutných pro schválení nových vozidel, tak výzkumných a vývojových. Jedná se o zkoušky zaměřené na bezpečnost vozidel
v provozu a silové účinky vozidel na kolej. Realizace přispěje k vývoji nových bezpečnějších vozidel s nižšími provozními náklady.